FNs bærekraftsmål er verdens felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stanse klimaendringene innen 2030.

Riksrevisjonen trekker frem at det ikke er utarbeidet en egen nasjonal plan for oppfølging av målene.

De trekker frem at Stortinget ikke har blitt informert om hvilke mål som er særlig utfordrende for Norge, og hvordan disse følges opp. Dette karakteriserer de som svært kritikkverdig.

I tillegg karakteriserer de det som svært kritikkverdig at det ikke er utarbeidet nasjonale delmål, og at bærekraftsmålene ikke er tydelig nok integrerte i den ordinære budsjettprosessen.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.