Til sammen sier 22 prosent at de har opplevd seksuell trakassering minimum en eller to ganger i løpet av det siste året, viser Forsvarets nye kartlegging av mobbing og trakassering blant ansatte og vernepliktige.

46 av kvinnene svarer at de har opplevd seksuell trakassering, mens 14 prosent av mennene oppgir det samme.

Undersøkelsen, som er gjennomført av Forsvarets forskningsinstitutt på oppdrag av Forsvaret, ble sendt ut til ansatte og vernepliktige i oktober og november 2020. 10.118 ansatte har svart på spørreundersøkelsen.

Rapporten viser at 34 prosent av kvinnene i førstegangstjenesten har opplevd uønsket seksuell atferd, mens 18 prosent av de kvinnelige ansatte har opplevd det samme.

Sjefsforsker Kari Røren Strand ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) forteller at rapporten viser en nedgang fra 2018 i seksuell trakassering – på 10 prosentpoeng for kvinner og 8 prosentpoeng for menn.

Forsvaret gjennomførte den første store kartleggingsundersøkelsen om mobbing og trakassering i 2018, der i overkant av 8800 ansatte og vernepliktige deltok.

I undersøkelsen svarte 43 personer at de hadde hatt sex uten samtykke, og 35 personer svarte at de hadde blitt tvunget til seksuelle handlinger i løpet av det siste året. Kun to personer oppga at de hadde anmeldt forholdet.

I tillegg oppga 124 personer i undersøkelsen at de hadde blitt forsøkt voldtatt i løpet av de siste 12 månedene.

Liker du å lese nyheter på denne måten?

Visuelt, fokusert og rett på sak.

Hva synes du om å lese nyheter på denne måten?